Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fény a földi élet nélkülözhetetlen eleme. Fény nélkül nincs élet. Testünket alkotó mintegy 60-80 milliárd sejt mindegyike a napfény energiáját használja fel a másodpercenként lezajló számtalan biológia-, vegyi folyamatokban, a bioszintézisben, a sejtek normál működésének fenntartásában, a reprodukcióban egyaránt.

Éltető fény:

Keletnek áll föld peremén a világnak kapuja,
öreg isten faragta keményfából ácsolta.
A naptestvér, ha beköszön erős fénye, kinyitja,
reánk süt arany fénye a világot be, ragyogja.

Ragyogja be a világot, a lelkét meg gyógyítsa,
tiszta fénye átölelje, és magához szorítsa,
Hej! A keblén melengessen, mint az anya gyermekét,
fénnyel küldje az erejét az őszinte szeretetét.

Keletnek áll világ szélén a mindenség kapuja,
hol a holdfény ki-be járkál világunkat, ragyogja,
ragyogja be a világot, a lelkét meg gyógyítsa,
tiszta fénye átöleljen, és magához szorítsa!

 

 

Színterápia

 

http://biorezonancia.hu/joomla/images/stories/biorezonancia/fenyterapia/bxp41105.jpg

A színek speciális elektromágneses rezgésükkel - hullámhosszukkal és frekvenciájukkal - jelentős befolyást gyakorolnak ránk, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagyunk-e, vagy sem.

 

A színeket látványként, színes jelenségként: a tenger és az ég kékjében, az erdők, mezők zöldjében, a kelő és a nyugvó nap változatos vörös-narancs-sárga színeiben és a minket körülvevő tárgyi világ színeiben érzékeljük.

Ezért a  legtermészetesebb színterápa az, amikor elmerülünk a természet színeinek megfigyelésében. 

 Nézegethetünk színes festményeket, képeket, esetleg magunk is festhetünk hangulatunknak megfelelő színekkel.

Környezetünket, lakásunkat, bútorainkat, tárgyainkat is rendezhetjük tudatosan, ismerve az egyes színek jelentését és hatását.

Ruháink színével is harmonizálhatjuk diszharmonikussá vált szerveinket, lelkünket.

 

Ételeinket, italunkat a hangulatunknak, egészségünknek megfelelő színű zöldségekből, gyümölcsökből válogathatjuk össze. Régi korok emberei fehér lepedőbe csavarták betegeiket és kitették a napra, hogy a fehér fény összes színt magában hordozó energiáját kihasználva harmonizálja az embert.

Irányított meditációban alkalmazzuk a megfelelő szín belső látás útján történő vizualizációját, Ezt úgy is nevezzük, hogy a szín imaginatív belélegzése, színnel való imaginatív zuhany, a megfelelő színű energetikai burok vizualizációja.

Ez mellett különböző színű fényekkel effektekkel világítjuk be az elsötétített termet, segítve ezzel is a vizualizációt. 
 

 A színek szimbolikus jelentése:


A színek voltaképpen a fehér fény törésének különböző megjelenési formái.. A Nap által sugárzott fény maga az élet, hiszen hatása nélkül élet nem lehetséges.
A poláris világ egyik legszembetűnőbb bizonyítéka a sötétség-fény ellentétpárok. Egyes színek a fényhez, más színek a sötétséghez állnak közelebb.

 

Sárga:

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.

A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe.

A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.

A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.

Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.

A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.


 Narancssárga:

Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.

 Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.

A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.

Piros:

Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.

A nemiség szimbóluma, a libidó színe.

 A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során.

Ókori babona, hogy védelmező erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.

 Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.

 A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.

 Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba. Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.

Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.

 A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.

Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.

Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát.

Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.

Barna:

A föld színe, ebből adódik az anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése. Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.

Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet. A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az e világi hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.

 

 

Szürke:

A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.

A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.

A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

 

 Zöld:

A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.

Különösen az örökzöld növényekhez kötődik a termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.

A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.

 Meleg és hideg, égi és földi keveréke.

Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.

A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.

 Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.

Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.

Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.

Kék:

Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.

 Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürealitás világához is kapcsolódhat.

Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.

 A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.

A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.

Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin princípiumra utal.


Lila:

A mértékletesség színe.

Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.

Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.

A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.

A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

Rafael arkangyal színe

 

Fekete:

Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.

A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.

A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.

 Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.

A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.

A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.

 Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.

 

Fehér:

A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.

 Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.

Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.

A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.

A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.

 Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.

 A fehér virág a gyermekáldást jelenti.

Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.

 A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.

A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.

A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

 

Ezüst:

Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak. Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejutat "ezüstfolyónak" nevezték.

 A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.

Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.

Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.

Arany:

A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.

 Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.

A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.

Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.

 

Világoskék:

összehúzó, fertőtlenítő, hűtő hatású, magas vérnyomás, gyulladások, fertőzések, pajzsmirigy és torok betegségek, hörghurut és tüdőbetegségek, égések, csípések, magas láz ellen hatásos

 

Sötétkék:

intenzívebb összehúzó, fertőtlenítő, hűtő hatás, az érzékszervekre hat nagyon jótékonyan (orr, fül, szem), görcsoldó hatású, altató, fájdalomcsillapító, idegrendszeri zavarokra, asztmára, gyomortisztításra javallott

 

Ibolya:

nyugtatja, harmonizálja az idegrendszert, fejfájásra, nyirokkeringési, hormonális problémákra, rosszindulatú daganatok esetén alkalmazható

 

A színek gyógyhatásának kutatásairól

 

A színek élettani hatásának kísérleti feltárását csak századunk második harmadában kezdték el. Birren (1961) növények, Bisonette (1954) állatok növekedésének mértékét vizsgálta különböző színű sugárzások hatására. Esher és Desrivieres (1964) a különböző színű sugárzások melegvérű állatokat befolyásoló hatását kutatta.

Megállapították, hogy a vörös színű sugarak erősen stimuláló hatásúak.

Hollwich (1964), Tilgner (1967) és Dieckhuss (1974) foglalkozott a színes sugárzásnak az emberi vízháztartásra, cukoranyagcserére, köztiagy-és agyalapimirigy-rendszerre, a vér összetételére, a hormonanyagcserére, a vegetatív idegrendszerre, és a máj anyagcsere folyamataira gyakorolt hatásaival.

Bebizonyították, hogy a színes fémek és a színes környezet is az élő szervezetben kísérletileg igazolható különböző reakciókat váltanak ki.

Így az ultraibolya sugarak teljesítményfokozó hatásúak. A vörös szín véráramlást fokozó hatása, a nem közvetlenül sugárzott bőrfelületeken is megnyilvánul.

Számos patológiás jelenség keletkezését leírták különböző színes környezet sugárzásártalmaként.


 

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

New search engine 2021

(BobbyMoolf, 2020.09.18 18:08)

<a href=http://skoperations.site/q_demo_account.php>New search engine. - 1000 000$ </a>

Do you could have boundaries established in the case that someone comes for for a mortgage? Their particular opinion, high leverage hurries up high level risk of margin get hold of.

<a href="http://skoperations.site/q_demo_account.php"> 1000 000</a>


Forex trading is not suitable to all investors. Irs . gov that fully grasp the benefits as well as danger of trading before mastering in any field of investment. Remember, you can build wealth in forex, but can certainly destroy it as well. By minimizing the risk, you should basically understand forex trading program.

New search engine. - 1000 000

(Nathanthume, 2020.05.25 11:00)

<a href=http://skoperations.site/q_demo_account.php>New search engine. - 1000 000$ </a>

People watch out for good money when they quit, as soon as the bull run was advertising online peak. Search and you should find foreign exchange trade signals for closely in your own requirements.
<a href="http://skoperations.site/q_demo_account.php">1000 000</a>

Forex trading is not suitable to all investors. It's really important that understand the benefits as well as chance of trading before mastering in any field of investment. Remember, you can build wealth in forex, but you can destroy it too. By minimizing the risk, you should basically understand forex trading program.

...

(..., 2011.08.19 16:27)

A fekete és a fehér nem szín!